English
聯絡
葉先生 :   852-93806545
電話 :   852-23420208
傳真 :   852-23420218
地址 :   香港粉嶺坪輋五洲南路天后廟直入俊和地盤側金源貨場
  香港九龍觀塘駿業街 60號 駿運工業大廈 6樓 I室
大陸地址 :   東莞市塘廈鎮石潭布工業區
電郵 :   info@hkrc.com.hk
公司 :  
聯絡人 :  
電話 :     * 要提供
電郵 :  
留言 :